aRadClubbb

حالت شب و روز

ورود ثبت نام

سی و یک – 2016 31

سی و یک – 2016 31

خلاصه داستان :داستان مربوط به یک گروهی می باشند که مجبور می شوند یک بازی داوطلبانه را انجام دهند آن ها باید به مدت 12 ساعت در مقابل باند از دلقک های سادیستی مقاومت کنند و خود را نجات دهند . . .